خودکشی درمیدان آزادی

خودکشی درمیدان آزادی
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

تاریخ گزارش:5مرداد95

فـش نیوز:ساعتی پیش مردی میان سال از پل میدان آزادی مشهد خود را به پایین پرت کرد و در دم جان سپرد،وی در دست نوشته ای انگیزه خود را مالی اعلام کرده است.
خودکشی درمیدان آزادی مشهد

خودکشی درمیدان آزادی مشهد