من ملکه هستم مانتوی کوئین

من ملکه هستم مانتوی کوئین
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
مانتوهای پشت نویسی شده به پسرها هم سرایت کرد!! پشت این لباس‌ها نوشته شده: من ملکه هستم.
مانتو های کوئین
مانتو های1 کوئین
مانتو های2 کوئین
مانتو های3کوئین
مانتو های سحر قریشی کوئین

چند وقتی است که لباس هایی عرضه می شود که بر روی آن ها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده است که حاوی مضامین غیراخلاقی است،که در زیر معانی تعدادی از آن ها آمده:

 Vixen
 — زن شرور،روباه ماده

 Nude
 — لخت، برهنه

 Whore
  — بدکاره

 Sow
 — ماده خوک جوان

 Pig

– خوک، گراز

 Theocrasy
 — شرک به خدا

 Hussy
 — زن گستاخ، دختر فاجر

 Vice
 — گناه، فساد، پلیدی

 Chorus girl
 — دختر رقاصه

Lusts
 — شهوت ، هوس

 Dram
 — ظرف شراب

 Adulterer
— مرد زناکار، فاسق

 Adultery
 — زنا، بی دینی

Charm
 — طلسم، فریفتن

Base-born

 –حرامزاده

Bawdy
 — فاجر، فاسق، هرزه، زشت

Mason
 — فراماسونی

sister for sale

خواهرفروش

Tippler
 — میگسار،

 Atheist
 — ملحد، منکر خدا، خدانشناس