مادر من حدود 2 ماه است که در گوش خود صدایی شبیه ضربان قلب می شنوند شاید هم همان صدای ضربان قلبشان باشد … از نظر اعصاب و گوش آزمایش شده اند و هیچ مشکلی در هیچ جا نبوده این صدا گاهی کم و گاهی زیاد می شود … نمی دانم چیست اما بسیار اعصاب خورد کن است که صدایی مرتب همراه خود داشته باشیم … شما خودتان چیزی در این مورد می دانید ؟ یا کسی را می شناسید که بتواند در این زمینه مرا راهنمایی کند ؟