sarbazirani

به این مطلب ستاره دهید

ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار …. ما را در غم خود شریک بدانید…

زیباترین متنهای سرباز…

معنی خدمت:
خ یعنی: واسه خودمون
د یعنی :واسه دلتنگی هامون
م یعنی :واسه مادرامون
ت یعنی : واسه تنهاییهامون

به سلامتی مادری که تک فرزندش هیچ وقت از سربازی برنگشت

  به سلامتی سربازی که واسه خاطرش میره اما میره و میاد میبینه عشقش مادره

غلط کردم به پادگان امدم من           به پای خودم به زندان آمدم من

یک شعر از پادگان ۰۵کرمان شاعرش محمد فشی :

به حوزه رفتم و اعزام گشتم      به کرمان امدم سرباز گشتم

در دروازه کرمان رسیدم         صدای اواز و شیپور شنیدم

به خود گفتم که شیپور نظام است  دگر شخصی گری بر من حرام است

جناب سروان که سیلی زد به گوشم    خیال میکرد که من سیگار فروشم

خداوندا کرمان کویر  است        غذای پادگانش زهر مار است

بسوزد انکه سربازی بنا کرد       مرا از تو، تو را از من جدا کرد

نگو بیرجند بگو اواره غم           نگهبانی زیاد مرخصی کم

نگو کرمان بگو زندان هارون     که سرباز دارد خیلی فراوون

درختان پادگان جوانه کرده        غم مادر مرا دیوانه کرده

اگر کرمان شود باغ بهشتی       نمی ارزد به یک دیوار خشتی ،

خیال کردم که سربازی دو سال است     ندانستم که عمر یک جوان است

سر پستم رسیدم خوابم آمد — محبت های مادر یادم آمد نوشتم نامه ای با برگ چایی — کلاغ پر میروم مادر کجایی نوشتم نامه ای با برگ انگور — جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

به سربازی روم با کوله پوشتی به دستم داده اند یک نان خشکی به خط کردن تراشیدم سرم را لباس ارتشی کردن تنم را لباس ارتشی رنگ زمین است سزای هر جوان آخر همین است

سلامتی سربازی که تو خدمت درس میخونه تا بعد خدمت ……….. بشه!!!!!
سلامتی سربازی که گوشی داره ولی مخاطب نداره!!!!!!!!!!

سرباز:میشه برم دوستمو ک زخمى شده نجات بدم
فرمانده:ارزش نداره,تاتوبرى اون مرده
ولى سربازرفتوباجنازه ى دوستش برگشت.
فرمانده:دیدى گفتم ارزش نداره
سرباز:چراداشت,وقتى رسیدم بالاسرش گفت میدونستم ک میاى رفیق!
سلامتی همه رفیقا
رفیق!

سلامتی سربازی که به خاطر خانوادش شونه ای که براش گذاشته بودند با خودش برد هر چند مویی نداشت