قیافه انسان در۲۴۰۰۰سال پیش را ببینید!

قیافه انسان در۲۴۰۰۰سال پیش را ببینید!
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

قدیمی ترین کنده کاری روی عاج ماموت؛

قدیمى ترین کنده کاری از چهره انسان در اندازه ۸ سانتی متر از جنس عاج ماموت مربوط ۲۴۰۰۰ سال قبل از میلاد که در چکسلواکی سابق کشف شده است!